Algemene verkoopsvoorwaarden webshop

Ondernemingsgegevens

BIG & TALL
Big and Tall bvba
Kruishuisstraat 69
2300 Turnhout België

info@bigandtall.be
Tel:+3214412460

BE0422 211 009

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van BIG & TALL, een BVBA met maatschappelijke zetel te Kruishuisstraat 69, 2300 Turnhout, BTW BE 0422 211 009, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van BIG & TALL moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door BIG & TALL aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. We leveren enkel nog vanaf 40 euro en anders kan u het komen afhalen in Turnhout, voor een bedrag onder de 40 euro. Wij leveren enkel nog in de Benelux en bezorgkosten zijn per order binnen Benelux gelijk aan € 10,00, vanaf 75 euro portvrij. Het is ook mogelijk om je bestelling op een ander adres te laten bezorgen in de Benelux. Dit kun je aangeven bij de bestelling. De bestelling gaan telkens de dag nadien naar het verdeelcentrum van Masspost een deel van Bpost.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden BIG & TALL niet. BIG & TALL is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. BIG & TALL is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door BIG & TALL. BIG & TALL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

  • U kunt afzonderlijke producten uitkiezen en deze door aanklikken van de knop "In winkelwagen" in een elektronisch winkelmandje verzamelen. Vanuit het winkelmandje gaat u naar de kassa door aanklikken van de knop “Afrekenen”.

  • Vervolgens dient u zich te registreren. Bent u nog geen gebruiker van de Big & Tall Webshop dan wordt u gevraagd een nieuw account aan te maken door registratie van uw contactgegevens. Bent u wel reeds gebruiker dan wordt u gevraagd in te loggen in uw account. Wij vragen een minimum aan persoonlijke gegevens die nodig zijn om uw bestelling te verwerken.

  • Daarna kiest u de wijze van levering die u wenst. U kunt uw bestelling gratis afhalen in onze winkel. U kunt ook kiezen voor een thuislevering via Bpost enkel in de Benelux. Bij een bestelling onder €75,00 betaalt u €10,00 verzendkosten. We leveren enkel nog vanaf 40 euro en anders kan u het komen afhalen in Turnhout, voor een bedrag onder de 40 euro. Bij een bestelling boven €75, is uw verzending gratis.

  • Tenslotte kiest u de gewenste betalingswijze, geeft u de betalingsinformatie in en zal u gevraagd worden om de Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Door aanklikken van de knop “Doorgaan naar betalen” wordt u vervolgens doorverbonden naar de module van onze betalingsprovider (zie punt 5). Totdat u deze knop heeft aangeklikt, kunt u de bestelling en de gegevens bij uw bestelling op ieder ogenblik wijzigen.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen (aanvullen / schrappen waar nodig, en tevens de eventuele kosten verbonden aan het gebruik ervan aangeven):

  • via kredietkaart (geen extra kost voor aangerekend)
  • via bankkaart (geen extra kost voor aangerekend)
  • via overschrijving op rekeningnummer Stichting Mollie Payments (geen extra kost voor aangerekend)
  • Afhalen, hierbij betaalt u de goederen aan de kassa van BIG & TALL, Kruishuisstraat 69, 2300 Turnhout, België (geen extra kost voor aangerekend)
  • Paypal

BIG & TALL is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De bestelling gaan telkens de dag nadien naar het verdeelcentrum van Masspost een deel van Bpost.   De geraamde levertermijn van al onze pakketten bedraagt 3 werkdagen. Wij streven er naar om alle pakketten binnen deze termijn te leveren. Indien je bestelling vertraging zou oplopen, brengen wij je hier persoonlijk van op de hoogte. We leveren enkel nog vanaf 40 euro en anders kan u het komen afhalen in Turnhout, voor een bedrag onder de 40 euro. Wij leveren enkel nog in de Benelux en bezorgkosten zijn per order binnen Benelux gelijk aan € 10,00, vanaf 75 euro portvrij.  Retourzending voor eigen rekening. Het is ook mogelijk om je bestelling op een ander adres te laten bezorgen in de Benelux. Dit kun je aangeven bij de bestelling. U kan ook kiezen voor hier voor een Pick-up-point en geef ons bij de bestelling het gewenste leveringsadres mee in de Benelux. Dan doen wij het nodige voor u. 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan BIG & TALL.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de BIG & TALL was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van BIG & TALL.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van BIG & TALL te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij BIG & TALL.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag:

a) in geval van dienstenovereenkomsten of van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd : "van de sluiting van de overeenkomst";

b) voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen) : "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.";

c) voor overeenkomsten waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.";

d) voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.";

e) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode : "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.".

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, BIG & TALL, Kruishuisstraat 69,2300 Turnhout België, Tel: +3214412460, info@bigandtall.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Indien u de consument de mogelijkheid biedt informatie over de herroeping van de overeenkomst elektronisch via uw website in te vullen en toe te zenden, dient u onderstaande tekst in te voegen: "De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website info@bigandtall.be. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen". [Let op! :Indien u als onderneming de Klant de mogelijkheid biedt om het modelformulier voor herroeping of een andere ondubbelzinnige verklaring op uw website elektronisch in te vullen en te verzenden, moet u de consument onmiddellijk op een duurzame gegevensdrager de bevestiging van de ontvangst van de herroeping meedelen].

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan BIG & TALL heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan BIG & TALL, Kruishuisstraat 69, 2300 Turnhout, België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

BIG & TALL zal de kosten van het terugzenden van de goederen voor zijn rekening nemen indien je een foutief of een beschadigd product hebt ontvangen. In alle andere gevallen zijn de retourkosten voor de rekening van de klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt BIG & TALL zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

BIG & TALL betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Klantendienst

De klantendienst van BIG & TALL is bereikbaar op het telefoonnummer +32 14 41 24 60 en via e-mail op info@bigandtall.be of per post op het volgende adres Kruishuisstraat 69, 2300 Turnhout, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. [Indien van toepassing: het beleid van de onderneming inzake klachtenbehandeling hier uitschrijven]

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover BIG & TALL beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt BIG & TALL zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, BIG & TALL respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: Opvolgen van bestellingen, opvolgen van verzending en mailing voor eigen publiciteit.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot BIG & TALL, Kruishuisstraat 69, 2300 Turnhout. info@bigandtall.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. In geval van doorgifte aan derden: Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven: zoals publiciteitsbedrijven voor verhandelen van mailings. Dan spreken we over B-post en mailing per e-mail.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login-gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, BIG & TALL heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

BIG & TALL houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op +32 14 41 24 60.

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door BIG & TALL om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van BIG & TALL. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).