Gebruikersvoorwaarden

Welkom op onze website. Leest u eerst zorgvuldig deze gebruikersvoorwaarden.

1.Algemeen

Elk gebruik van deze website is onderworpen aan deze gebruikersvoorwaarden. BIG & TALL bvba behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik deze gebruikersvoorwaarden te wijzigen, aan te passen of te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving. Wanneer je inlogt of deze website gewoon bezoekt of gebruikt, aanvaardt u de op dat ogenblik geldige gebruikersvoorwaarden. Het gebruik van deze website is volledig op eigen risico.

2. Beschikbaarheid van website

BIG & TALL bvba wijst expliciet elke aansprakelijkheid af voor de continue beschikbaarheid van de website. Daarnaast heeft BIG & TALL bvba het recht om op elk ogenblik de exploitatie en/of het onderhoud van deze website geheel of gedeeltelijk stop te zetten of de toegang tot de site te beperken, zonder voorafgaande kennisgeving.

3. Gebruik van de website, de inhoud ervan en de aangeboden informatie

De door BIG & TALL bvba gepubliceerde informatie is gratis, tenzij anders geformuleerd. Elke gebruiker mag de aangeboden informatie gebruiken en documenteren voor privédoeleinden, tenzij het gaat om afbeeldingen, foto's met een auteursrecht of elk ander recht van intellectuele eigendom. Elk ander gebruik van de informatie, in het bijzonder elke vorm van reproductie, openbaarmaking, wijziging of integratie in publicaties of advertenties is enkel toegestaan na goedkeuring van BIG & TALL bvba of de rechthebbende van de informatie. BIG & TALL bvba benadrukt dat er beschermende rechten kunnen gelden voor de inhoud en de informatie; deze beschermende rechten (in het bijzonder naam en merk) blijven altijd eigendom van BIG en TALL bvba. Alle informatie op onze website wordt zorgvuldig door BIG & TALL bvba verzameld en gecontroleerd. BIG & TALL bvba is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet-actuele informatie op de website en ook niet voor schade als gevolg van een verkeerde interpretatie van de geleverde informatie door de gebruiker, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of intentioneel gedrag van BIG & TALL bvba
BIG & TALL bvba kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die volgt uit een verkeerd gebruik van de geleverde informatie door de gebruiker.

4. Links/inhoud en informatie van derden

De website kan links en verwijzingen bevatten naar webpagina's van derden. BIG & TALL bvba is niet aansprakelijk voor de inhoud op deze webpagina's. BIG & TALL bvba kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit, de juistheid of de volledigheid van de door derden geleverde informatie.

5. Belangrijk bericht in verband met computervirussen

Ook al stelt BIG & TALL bvba alles in het werk om de website te vrijwaren van virussen, toch kan BIG & TALL bvba niet garanderen dat haar website virusvrij is. De gebruiker is geadviseerd om de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen en alle ontvangen informatie, software of documentatie scannen op virussen.

6. Regels voor het gebruik van wachtwoorden en verantwoording

U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van uw accountgegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord. Bovendien moet u elk misbruik vermijden van het wachtwoord dat u ontvangt voor gebruik van de website. Indien u vaststelt dat uw paswoord ongewild doorgegeven is aan onbevoegden en/of derden of dat er eventueel misbruik van uw paswoord gemaakt kan worden, dan dient u BIG & TALL bvba hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Niettegenstaande het voorgaande kan BIG & TALL bvba noch contractueel, noch gerechtelijk of volgens wettelijke theorieën die als toepasselijk zouden kunnen beschouwd worden, aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit elk misbruik van wachtwoorden, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of intentioneel gedrag van BIG & TALL bvba of een derde partij die voor BIG & TALL bvba werkt. BIG & TALL bvba behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder aanduidbare reden de toegangsrechten van de gebruiker tot de met paswoord beveiligde zone te annuleren of te beperken door zijn gebruikersgegevens te blokkeren.

7. Beperking van aansprakelijkheid

BIG & TALL bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van (gevolg)schade zoals winstderving, annulering ten gevolge van verlies van uw gegevens.

8. Retourrecht

Als het product niet aan de vereisten van de klant voldoet heeft deze het recht het product binnen de 14 dagen terug te sturen.

9. Toepasbare wetgeving

Deze gebruikersvoorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving.


BIG & TALL bvba
Kruishuisstraat 69
2300 Turnhout, België